BAYBURT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Okul Kantinlerinin İhalelerine İlişin Duyuru

Okul Kantinlerinin İhalelerine İlişin Duyuru

 

1.    Aşağıda ismi, yeri, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı okul kantinleri Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği gereği oluşturulan komisyon tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 50. ve 51.maddelerine göre kiraya verilecektir.

İhale Tarihi : 28.09.2016

İhale Saati :Tabloda gösterilmiştir.

İhale Yeri :İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu

Adres: Cumhuriyet Cad. Bayburt Ortaokulu yanı BAYBURT

2.    İlgili okulun ihale şartnamesi mesai saatleri içinde ilgili Okul Müdürlüğünde görülebilir.

3.    İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini okumuş ve kabullenmiş sayılırlar. İleride bu   düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

4.    Daha önce kantin ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ( 1 yıl   süreyle ) ve icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler (süresiz olarak) ihaleye katılamazlar.

5.    Kantin sözleşmesi yapılan işletmeci tarafından işletme hakkı süresinin, süresinden evvel iptali halinde, işletme hakkı verilen yerde müstecir tarafından sağlanan taşınmaz içerisindeki malzeme okul idaresine tutanakla teslim edilir. Bundan dolayı müstecir hiçbir hak talep edemez.

6.    İstenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanlar verilecektir. Aslı gibidir ibaresi olanlar da kabul edilecektir.

7.    Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8.    Birden fazla okul kantin ihalesinde, iştirakçiler yalnız bir tanesine müracaat edebilir

9.    İhale dosyaları Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesinde bedelsiz olarak görülebilir.

10.         “Teklif mektubu örneği” ile “Yer gördü belgesi” ihale tarihine kadar Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesinden temin                    edilebilir.

11.         İhale komisyonu, ihaleyi verip, vermemekte serbesttir.

12.         İhalesi üzerinde kalan iştirakçi işletmeye başladığında YAZAR KASA kullanmak zorundadır

13.         İhaleye katılıp İhale üzerinde kalanlardan ayrıca yıllık tutar üzerinden % 6 Kesin Teminat alınacaktır.

14.         İhaleye katılarak ihale üzerinde kalanlar sözleşme yapmadan önce ihaleden vazgeçtikleri takdirde geçici teminatları yanarak   

              iştirakçiye iade edilmeyecektir.

15.         İhale sonucu ihalesi üzerinde kalanların 7 gün içerisinde sözleşme yapmak zorundadır. Aksi takdirde ihaleden vazgeçmiş sayılacağı   

              gibi geçici teminatları iade edilmeyerek Okul Aile Birliği hesabına ırat kaydedilecektir.

         İhaleye katılmak için başvuracaklarda aranacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.KATILIMCILARDAN İSTENEN BELGELER

1.    Teklif Mektubu (Teklif veren kişiye ait zarf, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce mühürlenerek, diğer evraklarla birlikte işleme alınacaktır.)

2.    T.C. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3.    İkametgâh belgesi,(son 1 ay içinde alınmış)

4.    Sabıka kaydı (son 1 ay içinde alınmış) “SABIKA SİCİL KAYDI YOKTUR” ibaresi bulunanların başvuruları kabul edilecektir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.

5.    Sağlık Raporu, (son 1 ay içinde alınmış)

6.    Üzerine kayıtlı başkaca bir kantin olmadığına/işletmediğine dair ilgili esnaf odasından alınan belge

7.    Kantin kiralanmasında yapılacak ihalelerde, katılımcılardan öncelikle Kantincilik alanında Ustalık Belgesi istenir. Katılımcıların hiçbirisinde bu belge bulunmaması durumunda, Mesleki Eğitim Kanununa uygun alınmış kalfalık, kurs bitirme veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olanlar ihaleye katılabileceklerdir.(İstenilen belgelerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.)

8.    Geçici teminat bedelinin ( muhammen bedelin %3ü ) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Ziraat Bankası Bayburt Şubesindeki TR45 0001 0002 4527 2189 0750 02 nolu kantin hesabına kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yatırıldığına dair dekont.

9.    Okul idaresinden alınmış, kantin yerini gördüğüne dair yer gördü belgesi,

10.         İstekliler tekliflerini kapalı ve mühürlü zarf içinde Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme birimine vereceklerdir.

11.         Bu ilan Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediye Başkanlığı İlan Panosunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün http://bayburt.meb.gov.tr adresinde ve ilgili okul müdürlüklerinin ilan panosunda 20 Eylül 2018 tarihinden 27 Eylül 2018 tarihine kadar (7 gün süre ile ) ilan olunacaktır.

12.         İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan bağı bulunan akrabaları ihaleye katılamaz.

13.         İhaleye katılacaklar, ihalenin yapılacağı tarih, yer ve saatte bizzat kendileri, ihaleye katılacaklardır.

 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 

1-TC vatandaşı olmak,  

2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak,

3-Başka kantin işletmiyor olmak,                                                           

                                                                                                İHALE KOMİSYONU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞİN ADI

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ -YERİ VE SAATİ

Şehit Hamit Şahin İlkokulu Okul Kantin İhale İşi

2.100TL

63TL

28 Eylül 2018- Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi  - 09.00

Yunus Emre Ortaokulu Okul Kantin İhale İşi

3.000TL

90TL

28 Eylül 2018- Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi  - 09.10

Kaleardı Şehit Halil Türkoğlu İlkokulu Okul Kantin İhale İşi

4.200TL

126TL

28 Eylül 2018- Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi  - 09.20

Şair Celali İmam Hatip Ortaokulu Kantin İhale İşi

4.300TL

129TL

28 Eylül 2018- Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi  - 09.30

Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Kantin İhale İşi

3.500TL

105TL

28 Eylül 2018- Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi  - 09.40

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kantin İhale İşi

2.700TL

81TL

28 Eylül 2018- Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi  - 09.50

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kantin İhale İşi

10.000 TL

300TL

28 Eylül 2018- Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi  - 10.00

Bayburt Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kantin İhale İşi

3.400TL

102TL

28 Eylül 2018- Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi  - 10.15

Şair Zihni İlkokulu Okul Kantin İhale İşi

2.500TL

75TL

28 Eylül 2018- Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi  - 10.30

Fatih İmam Hatip Ortaokulu Kantin İhale İşi

3.400TL

102TL

28 Eylül 2018- Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi  - 10.45

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Kantin İhale İşi

4.400TL

132TL

28 Eylül 2018- Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi  - 11.00

Cumhuriyet İlkokulu Okul Kantin İhale İşi

4.200TL

126TL

28 Eylül 2018- Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi  - 11.15

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İhale İşi

4.000TL

120TL

28 Eylül 2018- Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi  - 11.30

 

 

 

 

Gençosman Mah. Turgut Özal Bulvarı No.113 Kat.1 PK. 69000 Merkez / BAYBURT - 0 458 280 69 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.